Avgifter

Alla som regelbundet tränar i BTK Dalens lokaler och utnyttjar BTK Dalens materiel, skall betala medlemsavgift.
Medlem har skyldighet att ställa upp och hjälpa till med för klubben viktiga arrangemang.


MEDLEMSAVGIFTER 2019-2020

Fastställt av årsmötet 2019-09-26

Medlemsavgift
Enskild     300:_
Familj        600:-